pasportizace, facility management
Nezávislý internetový portál o pasportizaci a facility managementu
Úvod Nápověda & Info Všeobecné podmínky

Nápověda a informace - Všeobecné podmínky

I. Inzerce, inzeráty na serveru Pasportizace.com

 1. Co je inzerát na serveru Pasportizace.com
  1. Za inzerát považujeme jeden záznam či položku databáze serveru Pasportizace.com, který se zobrazuje dle svých parametrů v sekci Inzerce a poptávky.
 2. Vkládání inzerátů
  1. Zadání dat a informací je dobrovolné a jejich odesláním inzerent souhlasí s jejich uveřejněním.
  2. Vložením dat a informací nevzniká nárok na uveřejnění.
  3. Vložení inzerátu je možné provést pouze prostřednictvím webového formuláře.
  4. Ceník a poplatky za inzerci se řídí platným ceníkem.
  5. Vložením a odesláním informací uděluje inzerent souhlas provozovateli a serveru Pasportizace.com se zpracováním těchto údajů, pro účely k jimž jsou určeny.
 3. Uveřejňování inzerátů a jejich distribuce subjektům
  1. Server Pasportizace.com si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerát nebo ihned zablokovat zobrazování inzerátu a to bez nutnosti udání důvodu a bez povinnosti informovat inzerujícího.
  2. Pro uveřejnění je nezbytné schválení administrátory.
  3. Inzerát bude uveřejněn dle sekce a okresu vložení.
  4. Doba uveřejnění resp. doba zobrazování inzerátu na stránkách je stanovena na 6 kalendářních měsíců.
  5. K uveřejnění je nezbytný souhlas s podmínkami serveru.
 4. Předčasné stažení kontaktních údajů inzerátu
  1. Je možné provést prosřednictvím odkazu zaslaného spolu s informací o schválení inzerátu na administrační email inzerátu nebo zasláním požadavku na email info@pasportizace.com. Na tento požadavek bude brán zřetel pouze tehdy, bude-li požadavek obdržen z administrační emailové adresy inzerátu. Nebo bude-li ověřeno, že požadavek na stažení pochází od inzerujícího.
 5. Pořadí zobrazování a vypisování inzerátů
  1. Inzeráty se vypisují v pořadí podle data a času odeslání ke zpracování od nejaktuálnějších po nejstarší.
  2. Zobrazují se pouze aktuální.

II. Záznamy podnikajících subjektů

 1. Co je subjekt na serveru Pasportizace.com
  1. Za subjekt považujeme jeden záznam či položku databáze serveru Pasportizace.com, který se zobrazuje dle svých parametrů v sekci katalog firem.
 2. Vkládání / registrace subjektů
  1. Registrace na serveru Pasportizace.com se řídí podmínkami stránek.
  2. Cena registrace a další poplatky se řídí cenami a podmínkami uvedenými v ceníku.
  3. Pro registraci subjektu je nezbytný souhlas s podmínkami serveru Pasportizace.com
  4. Provedením registrace resp. zadáním dat a informací nevzniká nárok na prezentaci resp. uveřejnění.
  5. Server Pasportizace.com si vyhrazuje právo zamítnout registraci subjektu bez udání důvodu.
 3. Pořadí zobrazování / vypisování záznamů na stránkách
  1. skupina 1 - zobrazuje platící zaregistrované subjekty
   skupina 2 - zobrazuje zaregistrované subjekty
  2. Pořadí vypisování v těchto skupinách je náhodné.
 4. Prezentované informace o subjektech
  1. Server Pasportizace.com negarantuje aktuálnost ani správnost údajů a nenese odpovědnost za případné škody s tímto spojené.
  2. Na serveru Pasportizace.com probíhají změny zobrazovaných údajů a informací průběžně, nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů ode dne obdržení požadavku.
  3. V případě, že bude administrátory provedena změna u zaregistrovaného subjektu bez předchozího požadavku subjektu u něhož je změna prováděna, bude o tomto daný subjekt informován prostřednictvím registrované administrační emailové adresy.
 5. Zablokování
  1. Server Pasportizace.com zablokuje nebo odstraní odkaz, na internetovou prezentaci subjektu, na stránkách Pasportizace.com po zjištění nesprávné funkčnosti cílové stránky nebo v případě, že cílová stránka obsahuje nebo odkazuje na materiály nebo informace odporující platné legislativě. Toto může být provedeno i bez vyrozumnění cílové strany.
  2. Server Pasportizace.com může zablokovat i trvale odstranit subjekt ze seznamu zobrazovaných subjektů při opakovaném porušování bodu A (t.č.). Toto může být provedeno i bez vyrozumnění cílové strany.
  3. Zablokováním dle bodu A (t.č.) ani odstraněním dle bodu B (t.č.) nevzniká zablokovanému popř. odstraněnému subjektu nárok na zpětné plnění.
  4. Proti postupům uvedených v bodě A a B (t.č.) je možné zaslat rozpor, informaci o nápravě stavu nebo žádost o znovu zařazení hlavnímu administrátorovi na email info@pasportizace.com ke znovu posouzení věci. Toto nemá odkladný účinek pro body A a B (t.č,) ani se tímto neruší bod C (t.č.).
 6. Odstranění subjektu
  1. Je možné provést zasláním požadavku na email info@pasportizace.com, na tento požadavek bude brán zřetel pouze bude-li ověřeno, že požadavek na stažení subjektu pochází od subjektu u něhož je stažení prezentace požadováno.

III. Ostatní

 1. Výměna odkazů
  1. Výměny odkazů se řídí podmínkami uvedenými v sekci nápovědy, Výměna odkazů.
 2. Reklama na Pasportizace.com
  1. Reklamní bannery a další jsou posuzovány individuálně, a jejich podmínky jsou stanoveny v sekci nápovědy, Reklama na stránkách.

IV. Změny

 1. Změny všeobecných podmínek
  1. Server Pasportizace.com si vyhrazuje právo "Všeobecné podmínky" a jejich nedílné součástí kdykoliv změnit.
  2. Změny "Všeobecných podmínek" a jejich nedílných součástí jsou prováděny uveřejněním nového znění v dané sekci. Uveřejněním nabývají platnost. O změně může být vypsána informace v sekci aktuálně.
  3. Změny "Všeobecných podmínek" a jejich nedílných součástí se vzatuhjí na všechny subjekty bez ohledu na dobu zaregistrování resp. inzerování.
 2. Změny cen a poplatků
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny a poplatky kdykoliv změnit. Při změně nenáleží žádné straně dorovnání do výše nové ceny ani jiné zpětné plnění.
  2. Změny cen a poplatků jsou prováděny uveřejněním nového znění v sekci ceník. Uveřejněním nabývají platnost. O změně může být vypsána informace v sekci aktuálně.

V. Další ujednání

 1. Blokování IP adres
  1. Server Pasportizace.com si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zablokovat jakoukoliv IP adresu k přístupu na stránky.
 2. Odpovědnost
  1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu stránek, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele nebo vyplývající z problémů, které způsobil některý ze zákazníků provozovatele nebo jejichž příčinou je vyšší moc.
  2. Provozovatel neručí Zákazníkům ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby.
  3. V případě ukončení provozu serveru Pasportizace.com, který bude zapřičiněn chybou provozovatele nebo jeho rozhodnutím o ukončení provozu stránek, náleži zákazníkům plnění ze strany provozovatele v poměrné výši vynaložených prostředků za období od ukončení služby do konce fakturovaného období.
 3. Ochrana údajů
  1. Provozovatel prohlašuje, že nesdělí ani nepředá důvěrné informace, jemu poskytnuté ve smyslu provozu serveru Pasportizace.com a v rámci fakturace, třetím osobám nebo subjektům, které k tomuto nejsou ze zákona oprávněni.
  2. Provozovatel neuchovává na internetovém serveru informace,které lze oprávněně považovat za citlivá data.
  3. Provozovatel neposkytuje získaná data (například ověřovací emailové adresy inzerentů) třetím subjektům, tato data slouží výhradně provozovateli.
  4. Provozovatel i administrátoři se zavazují chránit všechna data a údaje, nashromážděná za dobu fungování serveru Pasportizace.com, dle svých nejlepších znalostí a schopností proti zneužití a proti jejich možnému získání třetími osobami.


TOPlist